Bestuursvergadering 27 augustus 2019

Tijdens deze vergadering zou de evaluatie plaatsvinden van Oud Rhenen, maar wegens afwezigheid van één van de redactieleden is besloten dit uit te stellen. Om het contact met de redactie levend te houden is besloten om de agenda van de komende vergaderingen door te sturen naar de redactie van Oud Rhenen.


De penningmeester licht het financieel overzicht toe en dit wordt akkoord bevonden. Leden die nog geen contributie hebben betaald, zullen begin september een aanmaning ontvangen.


Op 15 augustus is het pand Markt 3 bezocht door de heer Greven en een consultant. Op 6 september is een overleg tussen voorzitter en secretaris enerzijds en een aantal belangstellenden anderzijds over de huisvesting.


De convocatie is aangepast en de rectificatie is inmiddels verzonden. Ook is een ledenmail verzonden over Open Monumenten Dag en het Historisch Café. Er zijn een aantal suggesties voor de lezingen in 2020. Het geluid in de Gedachtenishal is inmiddels verbeterd.


De wens wordt uitgesproken om de Nieuwsbrief weer in ere te herstellen. De vacature bij PR & C is echter nog niet vervuld.


Het programma van “75 jaar Vrede” staat in de steigers. De HVOR zou kunnen bijdragen aan het scholenproject en de monumentenroute. Het concert zal op 15 mei in het Gastland gaan plaatsvinden, er is sprake van een concert voor scholen op 20 mei en er wordt gedacht aan een Soldatenfeest op het Deysplein. Het monument voor het Oude Gemeentehuis is onderwerp van overleg.


Volgende vergadering van de Beleidscommissie is op 17 september.


Direct na de opening van Open Monumenten Dag op 14 september in de Cunerakerk zal het boek van onze Erevoorzitter worden gepresenteerd en is dan te koop.


De HVOR lezing in oktober zal hierop gebaseerd zijn op het thema “Zij/Hij”  van de Maand van de Geschiedenis.


Rondvraag: Hier kwamen ter sprake de Cardboxbestanden van Henk Deys, het boekje van Combrink, het boekje over het Cunera Wandkleed, de moeraseik plus bordje (geschenk aan de Gemeente t.g.v. het 100-jarig bestaan van de HVOR), de Burendag (28 september) met H. Deys in de nieuwe wijk Vogelenzang, de excursie op 5 oktober en ten slotte wordt een datum geprikt om afscheid te nemen van de bestuursleden N. van de Oosterkamp en B. van Laar.