Categorie: Bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Bestuursvergadering 25 januari 2022

Financiën – Lagere kosten van Oud Rhenen en lagere kosten m.b.t. huur geven aanleiding tot een afwijkend beeld van jaarrekening en begroting. Werkgroepen worden verzocht om eventuele uitgaven in een vroeg stadium bij het bestuur kenbaar te maken. Alle leden hebben uiteindelijk de contributie 2021 betaald. Huisvesting – Er zijn gesprekken geweest met de gemeente […]

Bestuursvergadering 26 oktober ’21

Notulen 21 september – Besloten wordt om in onderlinge correspondentie de betrokkenen bij hun voornaam te duiden. Alleen in correspondentie en naar officiële instanties zal een formele vorm worden gebruikt. Naar leden hanteren wij de u-vorm. Huisvesting – er is een afspraak gepland op 2 november met wethouder Van Eeten. Voorzitter Henk van den Berg […]

Bestuursvergadering 21 september ’21

Diverse bestuursleden waren verhinderd i.v.m. vakantie of afspraken. Het gesprek tussen GvN (secr.) en mw. E. de Ronde (kunstgeschiedenis, RAZU) was een kennismaking met haar Cultuurhistorisch werk. Zij gaat het contact met de historische verenigingen uit de regio onderhouden. Aan de hand van de website heeft GvN haar verteld over alle activiteiten van de HVOR. […]

Bestuursvergadering 24 augustus ’21

Een welkom aan onze gaste Ester Lammers-van der Linden, Cultuurcoach Gemeente Rhenen. Haar taak is activiteiten te initiëren, aan te zwengelen, mee te denken – geen makkelijke taak na deze Corona periode waarin alles stil kwam te liggen. De wens om een ‘centrale jaaragenda’ wordt op tafel gelegd. Wij attendeerden haar op “Utrecht Altijd” en […]

Bestuursvergadering 22 juni ’21

Voorzitter opent en heet een ieder welkom. Penningmeester Reijer van der Meijden is herstellende van Covid-19 en het herstel van Anton de Ridder (werkgroep Achterberg) gaat stapje voor stapje. Financiën – Ca. 150 leden hebben nog niet betaald. Anne stuurt herinneringsbrief ter info aan secretaris en penningmeester. Huisvesting – Er is een gesprek geweest met […]

Bestuursvergadering 11 mei ’21

Als gast is de heer Sjaak Karsten aanwezig en de voorzitter heet hem van harte welkom. De agenda wordt akkoord bevonden en de notulen van 6 april worden goed gekeurd. Financiën – Op dit moment hebben ca. 380 leden hun contributie betaald, ca. 30 leden deden dit spontaan. Er zijn tot nu toe weinig kosten […]

Bestuursvergadering 6 april 2021

Financiën – Opnieuw wordt gememoreerd hoe zwaar onze huurlasten op ons budget drukken, al zijn de kosten van ons tijdschrift Oud Rhenen dit jaar lager dan anders. Er moeten dit jaar diverse investeringen aan foto- en filmmateriaal worden gedaan. De contributiemail gaat er binnenkort uit, evenals de contributiebrieven. Huisvesting- geen nieuws op dit gebied. Onze […]

Bestuursvergadering 23 februari 2021

Opening – notulen vorige vergadering worden goedgekeurd, agenda is akkoord Financiën – Financieel jaaroverzicht en balans geven een positief resultaat, mede doordat er minder kosten waren vanwege Corona. Er wordt gebrainstormd over noodzakelijke investeringen en reserveringen voor apparatuur. In de volgende vergadering zullen die besproken worden. Huisvesting – De ruimte binnen het Rode Kruis gebouw […]

Bestuursvergadering 21 januari 2021

Ook wij hebben de stap gezet om via ‘Teams’ te gaan vergaderen, na het verzetten en uiteindelijk afstellen van onze december vergadering vanwege Covid-19. Als vanouds, maar nu via het scherm van onze computers heet onze voorzitter ons allen welkom. De agenda wordt goedgekeurd en n.a.v. de notulen van de novembervergadering meldt de voorzitter dat […]

Bestuursvergadering 26 november 2020

Gastspreekster Lidy Bultje deelt mee dat de gehele bibliotheek nu is geïnventariseerd door haar en Pim Strous. Helaas zijn er een aantal mooie boeken ‘verdwenen’, zodat nogmaals en met nadruk wordt verzocht om een afsluitbare ruimte voor de bibliotheek, met een aantal kostbare boeken, in ons toekomstig HVOR onderkomen. Het merendeel van het bestuur is […]

Volgende pagina »