Van de bestuurstafel

We beginnen met het nieuws dat het herstel van onze voorzitter de goede kant op gaat!


Huisvesting
Tijdens het gesprek met de heren Van der Pas en Greven wordt gemeld dat per 28 augustus het pand Markt 1 en 3 zal worden verkocht aan de Stichting ’t Brandtweer. Er wordt een datum in 2021 genoemd waarop de HVOR het pand moet verlaten. Er wordt steun toegezegd bij de verhuizing en wellicht bij het opslaan van goederen. Besloten wordt om meer publiciteit te gaan zoeken en daarbij de betekenis en de activiteiten van de HVOR in de schijnwerpers te zetten. Als de HVOR ‘een informatiepunt’ zal zijn en zal blijven, dan moet onze bibliotheek onder onze controle blijven.


ALV

Na een uitvoerige discussie wordt besloten de ALV opnieuw uit te stellen naar voorjaar 2021, indien Covid-19 ons dat dan zal toestaan. Hoofdreden is dat bij een te grote deelname leden geweigerd moeten worden en er dan alsnog de ALV moet worden gecanceld. In september zal worden beoordeeld of de lezingavonden (bij inschrijving!) in oktober en november zullen doorgaan.


SVGD
Er is op 26 augustus overleg geweest met de Stichting Vrienden van de Gedachteniskerk. Doel van de Stg. is het behoud van het kerkgebouw als een gedachtenis monument en een gebouw met een publieke functie. De belangen van de Stg. en de HVOR lopen gedeeltelijk parallel. Op 14 september vindt een belangrijke vergadering plaats waar HVOR bestuursleden aan zullen deelnemen. We zullen de pers hierover blijven informeren.


 

Afspraken die door Corona en vakanties zijn uitgesteld, worden opnieuw op de agenda gezet. Complimenten voor Stg. Behoud Erfgoed met de verwerving van het schilderij van de Rijnpoort, een tweede schilderij lijkt ook mogelijk te zijn. De flyer van de Stg. wordt bijgesloten in het september nummer van Oud Rhenen.


Financiën
In september zullen de herinneringsmails worden uitgestuurd m.b.t. de openstaande contributie.


Huisvesting
Er is een Stg. Vrienden van de Gedachteniskerk opgericht. Het bestuur heeft afspraken in de pijplijn met de burgemeester en met genoemde Stichting.


Lezingen
De ALV van 24 september heeft geen film op het programma staan vanwege het onderwerp: het Beleidsplan. Lezingen voor oktober en november worden ingepland, rekening houdend met het protocol dat voor de Hal van de Gedachteniskerk geldt.


Oud Rhenen
Er worden namen genoemd van mogelijk nieuwe redactieleden. Het zoeken is naar een sturende hoofdredacteur.


Public Relations
Uit een overzicht van de verstuurde ledenmails blijkt dat de aankondiging van de Soos het hoogste scoorde met 74% geopende mails, het laagste scoorde de samenvatting van het Beleidsplan. Scores moeten hoger! Er is fiat voor een interview met de krant.


Slag om de Grebbeberg
Het hele programma 2020 is komen te vervallen, in het 3e kwartaal wordt opnieuw gekeken welke activiteiten naar 2021 worden doorgeschoven, als Covid-19 het toestaat … Het lijkt erop dat er minder belangstelling is dan in 2015, maar toen was er een groter budget en was men eerder begonnen.


Bestuurszaken
Het concept voor de ALV uitnodiging wordt besproken. Prioriteiten zijn: 1. Redactie Oud Rhenen 2. Huisvesting 3. Onderzoek 4. Samenwerking met museum 5. Toegang collecties 6. Taakomschrijving bestuursleden. Het plan is om een presentatie te geven over het Beleidsplan en vervolgens kunnen vragen en amendementen van de aanwezigen worden besproken en vastgesteld.
Er zal een afspraak met het museum worden gemaakt m.b.t. samenwerking, onderzoek, toegang tot het museum, etc.
De geluidsproblemen in de Hal van de Gedachteniskerk worden opnieuw besproken. De installatie ter plekke lijkt voldoende voor de ALV op 24 september.
Punten die ter tafel komen: de interviews van H. Deys om laten zetten in tekst, de presentatie van het boek door dhr. Van Loenen, er wordt gesproken over een fotoboek over Rhenen.


Mededelingen
Er zijn 8 nieuwe leden genoteerd n.a.v. de AH plaatjesspaaractie in Elst. Hulde!
VR vraagt kosten terug die gemaakt zijn om hun voormalige computer gebruiksklaar (o.a. Windows 10) te maken voor de Ledenadministratie.


Volgende bestuursvergadering: dinsdag 22 september 2020. Tussentijdse vergadering over de huisvesting op 26 augustus.

Deze tussentijdse bestuursvergadering was ter voorbereiding op de ALV van donderdag 24 september. Het protocol zoals dat nu bekend is van de Hal van de Gedachteniskerk zal worden gevolgd. Bovendien zal een bericht naar de leden uitgaan om zich aan te melden indien zij de ALV willen bijwonen, gezien het maximaal aantal toegelaten leden in deze ruimte. Er zal geen catering aanwezig zijn, alleen koffie bij binnenkomst. De agenda zal opnieuw worden verzonden met een kleine wijziging – o.a. punt 8: Presentatie en vaststelling Beleidsplan. 


Door het bestuur wordt de hoogste prioriteit gegeven aan:

 • Invulling van de redactie Oud Rhenen
 • Huisvesting
 • Meer beleid in onderzoek – werkgroep? Bestuurslid? (ook via overleg met andere verenigingen)
 • Beschrijven van de taken van de bestuursleden
 • Catalogiseren en archiveren van de collecties

Volgende bestuursvergadering dinsdag 18 augustus

Het welkom van de voorzitter is Corona gekleurd – Corona heeft ons lang op onze handen laten zitten. Anton de Ridder van werkgroep Achterberg is eindelijk geopereerd geworden, Lex Mulder is met een korte vakantie.
Webmaster Arjan Verhagen demonstreert aan de hand van voorbeelden hoe de ‘Deys-bestanden’ kunnen worden bekeken. Het betreft 25 bestanden met o.a. bestuurders, bevolkingsregisters in diverse perioden, haardstedegeld, etc. Het is een aanwinst voor de HVOR en belangrijk voor ‘onderzoekers’ onder de leden en belangstellenden. Wellicht is een presentatie mogelijk op de nog te houden ALV.


Financiën Reijer van der Meijden presenteert het financieel overzicht Q1 2020. Niet alle leden hebben al betaald, een herinnering zal in augustus verstuurd moeten worden. Hij maakt een overzicht van deze leden. Er is een gift ontvangen van Stichting Gebroken Lente.


Huisvesting De aanbieding van ’t Brandweer is definitief niet geschikt voor de HVOR. Hiermee zijn de gesprekken met deze stichting beëindigd. Enkele andere voorstellen worden nader onderzocht.


Lezingen De ALV wordt gehouden op donderdag 24 september i.p.v. het Historisch Café. Op dinsdag 27 oktober en op donderdag 26 november staan lezingen gepland. De data zijn gereserveerd (Hal van de Gedachteniskerk), er zal een protocol van toepassing zijn omdat het aantal bezoekers gemaximeerd is. Deze info zal tijdig gecommuniceerd worden.


Oud Rhenen Het redactieteam van Oud Rhenen gaat stoppen maar is bereid om de werkzaamheden over te dragen aan de opvolgers en hen enige tijd te begeleiden. Henk vd Berg stelt voor een ledenmail te doen uitgaan om redactieleden onder de HVOR leden te werven. Hij levert de tekst, Anne verstuurt.


PR&C Anne pleit ervoor de website nog meer te gaan gebruiken als communicatiemiddel. Iedere uitgaande mail van bestuursleden moet naar de website verwijzen. Ook stelt ze een ledenmail voor om contact met de leden te onderhouden in deze moeilijke Corona tijd. Willem van Ommeren gaat die opstellen.


Slag om de Grebbeberg Helaas is het gehele programma door Corona komen te vervallen tot intens grote teleurstelling van alle betrokkenen. Er hebben kleine herdenkingen plaats gevonden, verder is alles uitgesteld tot 2021. Het onderzoek door Ben van Laar, Just Vlak en Pim Strous naar omgekomen Joden loopt nog.


Bestuurszaken De in maart gecancelde ALV wordt nu in september gepland, vermoedelijk met aanmelding, i.v.m. het beperkte aantal toe te laten leden. De stukken voor de ALV zijn onveranderd van toepassing, op een paar data na. Hoofdonderwerp is het vaststellen van het beleidsplan dat enige tijd geleden per mail is verstuurd. Vragen en amendementen van aanwezigen zullen worden besproken en vastgesteld. Tenslotte zal aan de aanwezige leden worden gevraagd het plan in deze (of iets gewijzigde aangepaste?) vorm goed te keuren zodat het bestuur kan overgaan tot uitwerking daarvan.
De vele interviews die door Henk Deys zijn gehouden zouden kunnen worden omgezet in tekst, maar eerst willen we een beeld hebben van de kosten die daaraan zijn verbonden.
Het onderwerp ‘samenwerking met het Stadsmuseum’ wordt naar een later tijdstip verschoven.


Mededelingen De Stichting Behoud Collectie Erfgoed Rhenen heeft een mooi schilderij (Christ, 1830) van de Rijnpoort via een veiling bemachtigd en in bruikleen gegeven aan het Stadsmuseum. De Cort Otting groep is weer voorzichtig opgestart.
Werkgroep Elst&Remmerden zal beurtelings vertegenwoordigd worden door Nees van den Oosterkamp en Dick van Laar. Het programma van werkgroep Achterberg is gecanceld i.v.m. de Corona crisis.


Rondvraag Anne Uiterwijk heeft de gemeente geattendeerd op de Moeraseik die onnodig is gesnoeid. Werkzaamheden in de Bibliotheek zijn weer opgestart door Pim Strous en Lidy Bultje.
Reijer van der Meijden vraagt naar het beheer van alle opgestelde computers.


De volgende vergadering staat in het teken van het Beleidsplan en zal plaatsvinden op donderdag 23 juli.

Gasten zijn Henk van de Berg en webmaster Arjan Verhagen, beide worden hartelijk welkom geheten door de voorzitter. Henk van de Berg zal enige vergaderingen bijwonen om te kijken of hij een bestuursfunctie zou willen vervullen. Arjan Verhagen heeft met behulp van firma Klok kans gezien om de Cardbox bestanden van Henk Deys op de website te gaan plaatsen en toont enkele bestanden. Er zal nog een moment gekozen worden om dit onder de aandacht van de leden te brengen middels een presentatie.


De penningmeester presenteert het financieel overzicht 2019 en de balans, de definitieve versies zullen tijdig klaar zijn voor verzending t.b.v. de ALV.


Opnieuw is er gesproken met ’t Brandweer over de huisvesting. De toegang via 2 trappen, veiligheid, de ruimte en de prijs zijn bezwaarlijk.


De presentaties van Just Vlak en Jan Maarten Doorman werden redelijk tot goed bezocht. De gezichtsmicrofoon werkt nog altijd niet naar behoren, wat (opnieuw) een storende factor was.


Er verschijnt een einddatum aan de horizon over de redactievoering van Oud Rhenen. Er zullen dus nieuwe redactieleden gevonden moeten worden over niet al te lange tijd.


PR&C Omdat de bezetting beperkt blijft tot 1 persoon, is de werkgroep PR&C voorlopig niet meer actief. De ledenmail met oproep voor PR medewerkers heeft helaas geen reacties opgeleverd. Gepleit wordt, opnieuw, dat de sprekers zelf voor een samenvatting zorgen die op de website gepubliceerd kan worden, zoals Jan Maarten Doorman heeft gedaan. Aan de eisen van publicatie van HVOR activiteiten op de website van het Cultuurplatform is door PR&C moeilijk te voldoen.


Slag om de Grebbeberg Lex Mulder geeft een uitgebreide toelichting op de activiteiten rond Slag om de Grebbeberg. Data worden genoemd, o.a. het Herdenkingsconcert op 15 mei in ’t Gastland, het locatie theater op 22 en 23 mei op de Grebbeberg en tal van andere zaken die allemaal in het programma terug te vinden zullen zijn.


Bestuurszaken De stukken voor de ALV worden besproken en zullen binnenkort verzonden worden. Het beleidsplan wordt gepresenteerd, er wordt voorgesteld om eventuele discussies met leden in een aparte ledenvergadering te behandelen, in mei of juni en dan tot een vaststelling te komen. Nees van den Oosterkamp vertelt over het voorstel om met AH Elst samen te werken aan een plaatsjesboek actie, dit wordt toegejuicht. Het voorstel van Jaap Klootsema om de ledenadministratie van Anne Uiterwijk over te nemen, wordt enthousiast ontvangen. Het voorstel van Bartho Kobus om een groot scherm aan te schaffen wordt goedgekeurd en verzekerd van een subsidiebedrag. Nadere uitwerking volgt.


 

Gastsprekers zijn mevr. Henny Boor (VR) en mevr. Mirjam Groenendijk (Stadsmuseum). Zij willen in werkgroepverband, met mevr. Maike Woldring (Stadsmuseum) de geschiedschrijving van 101 bekende, actieve, beroemde Rhenense vrouwen (reeds overleden) gaan vastleggen – dit naar analogie van het landelijke initiatief waarin men 1000 Nederlandse vrouwen gaat beschrijven. In 2019 was dit het thema van de ‘maand van de geschiedenis’. Er zijn al 75 vrouwen over 2 of 3 perioden geselecteerd, de eerste vrouw is natuurlijk Vrouwe Cunera uit de legende. De werkgroep zou “memorabele Rhenense vrouwen” kunnen gaan heten.


We starten dit jaar met 590 leden. In februari wordt de contributie mailing verzonden. Eind februari komen de begroting, balans en inkomsten en uitgaven ter tafel voor goedkeuring en vermenigvuldiging voor de ALV op 24 maart 2020.


Huisvesting blijft een moeilijk en telkens terugkerend onderwerp van overleg. Aangeboden ruimtes voldoen niet aan onze mogelijkheden en komen niet overeen met onze financiële capaciteiten. Van de gemeente is nog geen nieuwe reactie ontvangen, los van de huurprijs per kamer excl. koffie. De HVOR wordt uitgenodigd door derden om elders naar onderdak te komen kijken.


De lezing van 19 november over “Gestolen kunst uit Afrika” werd helaas slecht bezocht. Een boeiend onderwerp dat veelvuldig in het nieuws is maar niet op kon tegen een voetbalwedstrijd (?). De lezingen in januari en februari passeren de revue en de film op 24 maart, na de ALV. De keuze van dagen voor de lezingen zal opnieuw zorgvuldig worden behandeld i.v.m. vakanties en voetbalwedstrijden.


Er is door PR een nieuwjaarsgroet per mail verstuurd. In de werkgroep PR & Communicatie zit slechts 1 persoon en het draagvlak lijkt niet meer aanwezig, gezien het uitblijven van reacties van leden na  oproep en regelmatige publicatie van de vacature voor PR & Communicatie. Geïnteresseerden zullen uiteraard wel worden ingewerkt.


Lex Mulder geeft uitgebreid verslag van de aanstaande activiteiten rond 75 jaar Vrede en de Slag om de Grebbeberg (scholenproject, museumbezoek, excursie naar Het Ereveld, het maken van een werkstuk). Piet Hovestad heeft medegedeeld op termijn uit de Stichting Slag om de Grebbeberg te stappen.


Op 17 december heeft het bestuur het definitieve beleidsplan ontvangen van de Beleidscommissie en kan bijna volledig instemmen met de inhoud. Het plan zal in een nog nader te bepalen vorm (verkorte versie?) aan de ALV worden voorgelegd. Leden die geen e-mail hebben, zullen een kopie kunnen opvragen. De Cardbox bestanden van Henk Deys zijn ‘vertaald’ voor plaatsing op de website en in de volgende vergadering zal Arjan Verhagen de stand van zaken komen toelichten. Dit jaar ondergaat de bestuurssamenstelling twee wijzigingen: Anne Uiterwijk stapt uit het bestuur en dus zal er opvolging voor de Ledenadministratie zowel als voor PR & Communicatie gezocht moeten worden. Dit geldt ook voor Toon Blokland van werkgroep Elst & Remmerden.


 • Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Rhenen zoekt donateurs onder de leden van de HVOR.
 • Er zijn geen berichten van de gemeente over graaf- en bouwplannen (WAR).
 • Het Cord Otting Team is uitgenodigd voor een vrijwilligersbijeenkomst van RHCZOU.
 • Anton de Ridder is druk met het scannen van foto’s. In juni komt de familie v.d. Born naar Achterberg. Info van Van der Heide over 2 boerderijen is gepubliceerd op de site van Herman Postema www.historischehuizen.nl   
 • Op 7 januari was in Wageningen een lezing over de Boeroes. Er is hier door PR aandacht gegeven aan het artikel in Oud Rhenen over de Boeroes.

Anton de Ridder bracht het fotobeheer weer onder de aandacht en de noodzaak van het tekenen van een formele schriftelijke afstandsverklaring bij een schenking van foto’s of een foto album. Een voorbeeld van afstandsverklaring zal door Anne naar de secretaris worden verstuurd.


Volgende vergadering op 27 februari 2020

 

 

 

 

 

3 december 2019:

Centraal in deze vergadering staat het concept Beleidsplan 2020-2024. Na behandeling maakt de beleidscommissie het plan definitief (Inmiddels is dit definitieve plan, vastgelegd door Pieter Vis, op 17 december 2019 overhandigd aan de voorzitter en de secretaris). Het beleidsplan is de basis voor een actieplan (of een werkplan) dat door het bestuur wordt opgesteld. Het plan zal aan de leden worden gepresenteerd (nader bericht volgt). Alle bestuursleden hebben grote waardering voor het beleidsplan en herkennen de voornaamste punten uit het rapport. Na de presentatie door Just Vlak verlaat de commissie de vergadering en noteert het bestuur een aantal punten die daarna naar de commissie zijn verzonden.


Ledenbestand: maandelijks wordt door de vertegenwoordiger van de Ledenadministratie een ‘back up’ op een stick vastgelegd.


Het bestuur heeft een uitnodiging ontvangen voor de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari – gelijktijdig met de lezing in Wageningen (zie agenda).


 

29 oktober 2019:

Huisvesting

Met ’t Brandtweer is gesproken over de ruimte die er voor de HVOR beschikbaar zou zijn en de prijs die daar aan is verbonden. Ook met de heer H. Greven van de gemeente is contact geweest. Op 4 november heeft de HVOR mogen spreken op de Commissievergadering Bestuur & Financiën. De betekenis van de HVOR voor de gemeente is die avond nader toegelicht.


Financiën

Het 3e kwartaaloverzicht wordt door de penningmeester gepresenteerd. Een 69-tal leden heeft de contributie nog niet betaald. Er zal door de penningmeester, de secretaris en de ledenadministratie actie worden ondernomen om hen te benaderen. De excursie is ook nog een punt van nader overleg.


Lezingen

De Zij/Hij lezing in het kader van de Maand van de Geschiedenis, in samenwerking met het Stadsmuseum, werd goed bezocht, ca. 75 personen. Er werd een oproep gedaan om met namen te komen van markante Rhenense vrouwen. Op 19 november is de lezing ‘Gestolen kunst uit Afrika’. Ook de lezingen in 2020 worden vastgesteld. Na de ALV op 24 maart 2020 zal de film  ‘Blik op Vrijheid; vluchtverhalen toen en nu’ worden vertoond.


Oud Rhenen

in 2021 zal Jan Maarten Doorman de redactie van Oud Rhenen verlaten. Het artikel over het huis Angelus Ridet heeft aardige reacties opgeleverd.


Public Relations

‘Nieuwsflits’ op de website wordt nu goed bijgehouden. De vrijwilligersbijeenkomst in december wordt vastgesteld.


Slag om de Grebbeberg

Het overzicht van activiteiten – scholenproject, vrijheidsconcerten, concert door Johan Willem Frisokapel op 15 mei – wordt gepresenteerd. Op 9 mei wordt met bussen over de Greb gereden o.l.v. gidsen.


Bestuurszaken

 • Het concept beleidsplan wordt in november aan het bestuur gepresenteerd.
 • De uitvoering om de Cardboxen op de website te zetten, wordt geformaliseerd.
 • Een heruitgave van het boekje van Combrink over Cunera lijkt niet mogelijk.
 • Het vergaderschema voor winter en voorjaar 2020 wordt vastgesteld.
 • Boeken die niets met Rhenen te maken hebben, kunnen uit de bibliotheek worden verwijderd.
 • Er wordt een doos met boeken over het Doksaal besteld.
 • Het team dat meedoet aan de Stadsquiz staat onder leiding van Kees Waiboer.

Mededelingen

 • De advertentie van Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Rhenen zal na 3 keer niet meer in Oud Rhenen verschijnen.
 • De lezingavond Zij/Hij werd vermeld in de Nieuwsbrief nr. 10 over 100 jaar Vrouwenkiesrecht.
 • Op 12 november gaat de lezing in Achterberg over een Duitse foto van een gesneuvelde Nederlandse militair – zijn familie is gevonden.
 • Samenwerking met het Stadsmuseum vraagt aandacht.

 

24 september 2019:

Huisvesting HVOR

De Stichting ’t Brandt weer koopt o.a. Kerkstraat 3 en gaat verbouwen. Er is plek voor de HVOR, maar tegen welk tarief? Wij zijn geen commerciële instelling. Ook ons onderkomen voor de lezingen (Hal van de Gedachteniskerk) lijkt op korte termijn onzeker te worden.


Lezingen

Wat zou de eerste lezing van het seizoen, ’t Historisch Café, moeten bieden om een volle zaal te kunnen opleveren? We zullen de leden dit moeten vragen, de opkomst viel dinsdag 17 september een beetje tegen, ondanks de advertentie in Het Gemeentenieuws en het verspreiden van de flyer. Het aanbod was deze avond o.i. interessant, informatief en gevarieerd. Volgende lezing: dinsdag 19 november (zie Agenda).


Oud Rhenen

Jan Maarten, mede-redacteur van Oud Rhenen, roept een ieder (bijvoorbeeld de Sociëteit!) op die ideeën voor artikelen over Rhenen heeft, zich bij de redactie te melden. Er worden al een aantal ideeën geopperd.


Slag om de Grebbeberg 2020

De stand van zaken wordt besproken. Vastgelegde data zijn: scholenproject en bustochten (9 mei) – deze worden vooral door de HVOR begeleid. Het concert van het JWF Kapel op 15 mei in het Gastland en van het Garderegiment Grenadiers en Jagers op 20 mei liggen al vast.


Bestuurszaken

Het concept beleidsplan zal in november aan het bestuur worden overhandigd. De offerte voor het plaatsen van de Cardboxbestanden van Henk Deys op de HVOR website wordt goedgekeurd. Er zijn twijfels over de her uitgifte van het boekje van Combrink over Cunera (oude stijl). Toine Maas zal om advies worden gevraagd. Stadsquiz Rhenen: er wordt een groep samengesteld die de eer van de HVOR hoog kan houden!


Mededelingen

Maand van de geschiedenis: zie lezing Zij/Hij. Beeldbank gaat voortvarend verder met het selecteren van foto’s uit de Cord Otting collectie – inmiddels zijn er ca. 12.000 foto’s bekeken waarvan 2.500 van data zijn voorzien. Dinsdag 12 november: lezing in Achterberg over gesneuvelde soldaat (zie Agenda). In 2020 zal aandacht besteed worden aan het 50 jarig bestaan van de Willem Teellinck school. Er zal dan ook een boekje verschijnen over de geschiedenis van de scholen in Achterberg, een bijdrage van de HVOR i.d.v.v. foto’s en informatie wordt op prijs gesteld. Op 7 juli 2020 staat een lezing in Achterberg gepland, er is contact met de familie Van den Born in Canada.


Rondvraag

Automatisering (alle computers) vraagt de nodige aandacht. Op 17 oktober is een bijeenkomst over de Grebbedijk, leden van het bestuur zullen hierbij aanwezig zijn. Volgende vergadering: dinsdagavond 29 oktober.


 

27 augustus 2019:

Tijdens deze vergadering zou de evaluatie plaatsvinden van Oud Rhenen, maar wegens afwezigheid van één van de redactieleden is besloten dit uit te stellen. Om het contact met de redactie levend te houden is besloten om de agenda van de komende vergaderingen door te sturen naar de redactie van Oud Rhenen.


De penningmeester licht het financieel overzicht toe en dit wordt akkoord bevonden. Leden die nog geen contributie hebben betaald, zullen begin september een aanmaning ontvangen.


Op 15 augustus is het pand Markt 3 bezocht door de heer Greven en een consultant. Op 6 september is een overleg tussen voorzitter en secretaris enerzijds en een aantal belangstellenden anderzijds over de huisvesting.


De convocatie is aangepast en de rectificatie is inmiddels verzonden. Ook is een ledenmail verzonden over Open Monumenten Dag en het Historisch Café. Er zijn een aantal suggesties voor de lezingen in 2020. Het geluid in de Gedachtenishal is inmiddels verbeterd.


De wens wordt uitgesproken om de Nieuwsbrief weer in ere te herstellen. De vacature bij PR & C is echter nog niet vervuld.


Het programma van “75 jaar Vrede” staat in de steigers. De HVOR zou kunnen bijdragen aan het scholenproject en de monumentenroute. Het concert zal op 15 mei in het Gastland gaan plaatsvinden, er is sprake van een concert voor scholen op 20 mei en er wordt gedacht aan een Soldatenfeest op het Deysplein. Het monument voor het Oude Gemeentehuis is onderwerp van overleg.


Volgende vergadering van de Beleidscommissie is op 17 september.


Direct na de opening van Open Monumenten Dag op 14 september in de Cunerakerk zal het boek van onze Erevoorzitter worden gepresenteerd en is dan te koop.


De HVOR lezing in oktober zal hierop gebaseerd zijn op het thema “Zij/Hij”  van de Maand van de Geschiedenis.


Rondvraag: Hier kwamen ter sprake de Cardboxbestanden van Henk Deys, het boekje van Combrink, het boekje over het Cunera Wandkleed, de moeraseik plus bordje (geschenk aan de Gemeente t.g.v. het 100-jarig bestaan van de HVOR), de Burendag (28 september) met H. Deys in de nieuwe wijk Vogelenzang, de excursie op 5 oktober en ten slotte wordt een datum geprikt om afscheid te nemen van de bestuursleden N. van de Oosterkamp en B. van Laar.


 

25 juni 2019:

Gastspreker was deze keer de heer Ton van Drunen van de WAR. Gezien de gevorderde leeftijd van deze werkgroepleden werd er impliciet een oproep gedaan aan iedereen die geïnteresseerd is in deze werkgroep en hun verhalen, om contact op te nemen met Ton van Drunen. Ze hebben een schat aan ervaringen en verhalen in hun rugzak! Inmiddels staat een prachtige foto op hun website.


Om aan de eisen van een Culturele Anbi te voldoen moeten de statuten worden gewijzigd. De leden dienen uiteindelijk hun fiat hieraan te geven. Wordt vervolgd.


De PC van de Ledenadministratie wordt ge-upgradet met Windows 10.


Wij wachten nog altijd op een reactie van B&W op onze brief over ons huisvestingsprobleem.


In onze vergadering op 27 augustus zal Toine Maas, hoofdredacteur van Oud Rhenen, als gastspreker aanwezig zijn. Hij heeft al aangekondigd om in april 2020 een extra dik nummer over de evacuatie en de bevrijding te gaan maken. Een gemeenschappelijk nummer met de regioverenigingen over 75 jaar Vrede bleek niet haalbaar.


Het bestuur heeft kennis genomen van de 2 besprekingen van de Commissie Beleidsplan, de verslagen zijn rondgestuurd. Met de webmaster wordt hard gewerkt aan de installatie van Mail Chimp op de HVOR computer (inmiddels is de eerste collectieve mail via dit programma verzonden). Er wordt nagedacht over de kosten van het vertonen van een film na de ALV in maart 2020.


Leden van het bestuur zijn aanwezig bij de ontvangst van Gilbert van Schoonbeke in het Stadsmuseum. Hem zal een koffer met reisbenodigdheden (aangeschaft in Kringloop Cunera) worden overhandigd door onze voorzitter. Daarna varen ze met hem mee in de Stevenaak ‘Helena’.


De investering in de geluidsinstallatie is akkoord, de eventuele heruitgifte van het boek over Cunera en het boek van Mia Koning wordt nader onderzocht. Het plaatsen van de Cardbox bestanden van onze ere-voorzitter vraagt nog wat tijd. We proberen onze bibliotheek in de Commanderij te houden.


Anton de Ridder (werkgroep Achterberg) onthult de resultaten van het onderzoek van Michel Teunissen naar de foto met de dode soldaat uit 1940: de heer Konings uit Tilburg. Nadere info volgt op de pagina van deze werkgroep!


Het afscheid van de bestuursleden Nees van den Oosterkamp en Ben van Laar heeft nog niet plaatsgevonden.


Een extra bestuursvergadering is gepland op 30 juli om 16.00 uur.


 

21 mei 2019:

Op 14 mei was de HVOR gastheer voor de regiovergadering van besturen van de Historisch verenigingen rond Vallei en Rijn en waren allen te gast in het Stadsmuseum Rhenen. Punten: Met uitzondering van de HVOR zijn de huisvestingskosten van collega-ondernemingen gering tot nihil. De HVOR wacht op antwoord van de gemeente inzake kosten (subsidie?) en een eigen ‘honk’. Ervaringen over Adlib en Memorix worden uitgewisseld evenals over website beheer (en facebook), de kosten van het tijdschrift en additionele bronnen van inkomsten naast de contributie. Er zal een verzoek aan Erfgoed Gelderland worden gestuurd met de vraag of ook Historische Verenigingen in de provincie Utrecht gebruik kunnen maken van Memorix. Volgende regiovergadering: dinsdag 12 mei 2020 in Veenendaal.


Lezingen:dinsdag 17 september is het Historisch Café, donderdag 17 oktober staat de lezing in het teken van Zij/Hij: het thema van de Maand van de Geschiedenis, dinsdag 19 november gaat de lezing over de Brandweer.


Onze website is informatief. Het is zinvol om na te denken over de eisen die wij aan de website stellen. Binnenkort verschijnt het verslag van onze externe webbeheerder.


Het voorjaarsnummer van Oud Rhenen is onderweg (inmiddels verspreid onder de leden).


De voorgestelde werkzaamheden van de beleidsplan commissie worden geaccordeerd door het bestuur. De centrale vraag is: ‘Waar staan we over 5 jaar?’


Een eerste idee over het presenteren van foto’s t.g.v. het lustrum in 2022 is al geopperd door Pim Strous.


Webmaster Arjan Verhagen is druk doende om de Cardboxbestanden van onze Erevoorzitter Henk Deys op de website te zetten. Mocht het nodig zijn, zal extern hulp worden ingekocht.


Werkgroep Elst & Remmerden heeft de plaquettes op het monument (4 / 5 mei) geplaatst. Men is actief met AH in overleg m.b.t. en ‘plaatjesboek’ over Elst.


Werkgroep Achterberg heeft zijn pagina op de website ‘gevuld’ en verlevendigd.


De Beeldbank is wekelijks druk met het beschrijving van de vele foto’s van de Cord Otting collectie.


 

2 april 2019:

Opnieuw eist de onzekerheid over onze huisvesting heel veel tijd, ook in deze vergadering. Het contact met B&W vraagt ook veel tijd en we hopen op duidelijkheid. De kerkdiensten in de Gedachteniskerk kennen een einddatum in 2019, er gaat het een en ander veranderen.


4 mei (ook in Elst), 2e Pinksterdag: schoolkinderen worden hierbij betrokken. We zijn actief in de organisatie van het Herdenkingsconcert op 9 mei, ook die van 2020 (75 jaar vrijheid). Scholenproject 2020 is opgestart, wij participeren hierin. Het Comité 4 en 5 mei heeft 75 jaar vrijheid groots opgezet.


Onze eerstvolgende bijeenkomst is in september (Historisch Café), in de maand van de geschiedenis (oktober) wordt een lezingavond georganiseerd die het thema Zij/Hij (zie de website!) als uitgangspunt heeft en in november komt een lezingavond over de brandweer.


Er wordt besloten om het beleidsplan mede te laten vorm geven door leden die hier, vanuit hun werkervaring, vertrouwd mee zijn.


Er wordt hard gewerkt om de Cardbox bestanden van onze ere-voorzitter, met o.a. het bevolkingsregister, op de website geplaatst te krijgen. Dit zal nog enige tijd vergen.


Het voorjaarsnummer van Oud Rhenen (RECTIFICATIE) komt eind mei uit.


 

Kort résumé 112e ALV 2019 26 maart 2019:

Aantal belangstellenden: 50. Punten van aandacht o.a.: onze huisvesting die onzeker blijft, de vacature Ledenadministratie die nog altijd open staat. Werkgroepen timmeren goed aan de weg (maak eens een afspraak – zie onze website – om ze beter te leren kennen!), we zijn trots op ons prachtige tijdschrift en op 5 oktober 2019 is er weer een excursie, na het succesvolle uitstapje op 6 oktober 2018. Cuneradag, Open Monumentendag en 75 jaar bevrijding – als HVOR zullen wij opnieuw aanwezig zijn en ons steentje bijdragen.

De heer Blokland van onze werkgroep Elst & Remmerden besluit deze avond met een prachtig verslag over de “Kunstenaars in de pastorie van de Hervormde Kerk in Elst.” Opnieuw blijkt maar weer wat onderzoek allemaal aan het daglicht kan brengen (meld u zich als dit u aanspreekt!), zeer verrassend. Uiteraard zijn de notulen pas na accordering van de ALV in 2020 volledig beschikbaar. De techniek was ook nu weer in goede handen – zeer plezierig – en de catering was gastvrij en vriendelijk.

Mw. Anne M. Uiterwijk
HVOR PR& Communicatie


 

22 januari 2019:

Met plezier kunnen we u melden dat we een nieuwe penningmeester hebben mogen begroeten: de heer Reijer van der Meijden, lid van onze werkgroep Achterberg. Ook hebben we een nieuwe webmaster gekregen: de heer Arjan Verhagen, ook lid van onze werkgroep Achterberg. Het nieuwe bestuursjaar 2019 kan nauwelijks beter beginnen! Noteer in uw agenda onze Algemene Ledenvergadering op 26 maart.


Het bestuur heeft zich inmiddels gebogen over het beleid voor en de visie op de komende jaren. Kernpunten zijn huisvesting, ledenwerving en dagen zoals Open Monumenten Dag (thema: ‘Plaatsen van Plezier’), Archeologiedagen en Maand van de Geschiedenis. De aandacht en inbreng van de werkgroepen, een ieder vanuit diens eigen invalshoek, zijn hierbij van groot belang.


Het najaarsnummer van ‘Oud Rhenen’, net zo schitterend als het voorjaars- en het zomernummer, is inmiddels bij alle leden op de deurmat gevallen. Er zijn 4 verkooppunten: Bruna en Edwin & Janet in Rhenen, de COOP in Achterberg en AH in Elst.


Vorig jaar dachten wij dat we voorlopig nog op Kerkstraat 3 ons onderkomen zouden hebben. Nu, in 2019, gaat zoveel veranderen dat we toch op zoek moeten gaan naar een ander adres. Wordt vervolgd.


Misschien heeft u het al gemerkt: onze website heeft een kwaliteitsslag, een technische ‘facelift’ gemaakt. We hadden een professionele webbeheerder in de arm genomen en zij gaat nu, samen met onze nieuwe webmaster, de komende maanden de website verder ‘upgraden’. Al uw vragen op dit gebied kunt u stellen aan de verantwoordelijke binnen het bestuur voor Pr & Communicatie, via werkgroeppr@oudrhenen.nl of via de telefoon


Noteer in uw agenda de data van onze lezingavonden: 4 december (Achterberg) en in 2019: 24 januari en 19 februari, de ALV op 26 maart en op 9 mei het Herdenkingsconcert in de Cunerakerk. Nadere informatie (zodra beschikbaar) vindt u in onze Agenda op de website.

Het tweede nummer van Oud Rhenen is op diverse plaatsen als “inkijkexemplaar” neergelegd.


Wij blijven (voorlopig) gehuisvest op Kerkstraat 3.


Presentaties in ‘De Tollekamp’ zijn goed ontvangen en verdienen een vervolg.


Binnenkort is er overleg met de werkgroep Archeologie om volgend jaar de Archeologie Dagen en de Maand van de Geschiedenis meer voor het voetlicht te brengen.


2019-2020: 80 jaar Slag om de Grebbeberg, 75 jaar Vrede (vooral in provincie Gelderland), het mei concert in de Cunerakerk, scholenprojecten en het 45e Pantserinfanteriebataljon. Is het opknappen van het gemeentelijke monument een idee?


Eind november zal in een aparte vergadering het formuleren van een HVOR visie en beleid voor de komende 5-10 jaren, vorm gaan krijgen. De HVOR website en het mailverkeer met de leden is het communicatiemiddel van deze tijd. Flyeren voor lezingavonden (bij de middenstand) blijft van belang voor het vergroten van onze naamsbekendheid en als publiekstrekker voor onze lezing avonden.


De adverteerders in Oud Rhenen worden voortaan tijdens de lezing avonden middels een Power Point presentatie voor het voetlicht gebracht.


Op 30 oktober heeft het Bestuur met een minuut stilte onze penningmeester Paul Santing herdacht.


In oktober/november 2018 krijgt onze website een technische facelift van een externe deskundige. Zij zal daarna gedurende 3 maanden de website technisch beheren.


De Kembozaal op Kerkstraat 3 is in oktober opgeruimd, oude jaargangen van diverse publicaties zijn afgevoerd naar Kringloop Cunera op de Hofstraat. De bibliotheek kan verder worden ingericht.


Bestuursvergadering 29 mei 2018:


Het onderwerp advertenties/sponsoren beleid zal moeten worden uitgediept.


Het formuleren van onze toekomstvisie vraagt om extra inzet en extra aandacht.


Bestuursvergadering 24 april 2018:

Het contributieverzoek 2018 komt in juni in uw mailbox of in uw brievenbus.


Oud Rhenen verschijnt voortaan in het ‘voorjaar’, de ‘zomer’ en het ‘najaar’.


Tijdens het Historisch Café (27 september) informeren wij onze leden over het aantal nieuwe leden n.a.v. vernieuwd en kleurrijk ‘Oud Rhenen’.


Op 25 mei gaat de nieuwe privacy wet omtrent persoonsgegevens (AVG) in werking. De HVOR zal een protocol opstellen met de werkwijze van de HVOR , zoals vereist, en dit protocol t.z.t. op de website plaatsen.


Het bestuur vindt het (nog?) niet nodig en niet vruchtbaar om een aparte “werkgroep Rhenen” op te richten naast de werkgroepen Achterberg en Elst/Remmerden, omdat er reeds een aantal “gespecialiseerde” werkgroepen zijn, zoals o.m. Virtueel Rhenen, de beeldbank, de W.A.R.(werkgroep Archeologie).


Noteer in uw agenda: 27 september, 25 oktober en 22 november: HVOR lezing avonden.


Algemene Ledenvergadering 20 maart 2018:

Paul Santing is benoemd tot Penningmeester van de HVOR en heeft de leden op de ALV toegesproken.


De ALV heeft afscheid genomen van haar directieleden Ben van Laar en Nees van den Oosterkamp.

Toon Blokland is benoemd tot opvolger van Nees van den Oosterkamp als vertegenwoordiger in het Bestuur van de Werkgroep Elst & Remmerden.


Binnenkort zal meer info beschikbaar komen over de terugplaatsing van het Ornament dat Rhenen herinnert aan het Zomerpaleis en over het verhaal van de Generaalsput.


Bestuursvergadering 6 maart 2018:

Het ziet er op dit moment naar uit dat wij voorlopig op dezelfde locatie, Kerkstraat 3, kunnen blijven. Details van het gesprek tussen de HVOR en de Gemeente zijn nog niet bekend, maar er is overeenstemming over het feit dat de HVOR dicht in de buurt van het Stadsmuseum moet blijven.


Paul Santing is bereid gevonden om penningmeester van de HVOR te worden en zal op de ALV van 20 maart worden benoemd. De financiële stukken t.b.v. de ALV konden helaas niet worden rondgestuurd omdat de programmatuur nog niet ter beschikking van onze nieuwe penningmeester kon worden gesteld.


Bestuursvergadering 30 januari 2018:

Sinds september 2017 buigen een aantal vrijwilligers zich over de ‘Cord Otting collectie’. Als u hierin bent geïnteresseerd, bent u van harte welkom!


Ons erelid Pim Strous heeft het archief van de HVOR opgeschoond, geordend en in 16 dozen gestopt, gereed voor verzending naar het RHCZOU. Het bestuur is hem zeer erkentelijk hiervoor.


Het bestuur is heeft kennis gemaakt met de heer Paul Santing als onze nieuwe beoogde penningmeester. De financiële stukken zullen op tijd klaar zijn voor de ALV.


 

 

 

Woensdagmiddag 7 februari werd het Herstel van het Hoornwerk aan de Grebbe afgerond met de onthulling van een informatiepaneel. Diverse bestuursleden waren namens de HVOR aanwezig, evenals onze fotograaf Leo en onze filmer Bartho.

 

Lees ook:  Herstel Hoornwerk aan de Grebbe verslag 7 februari 18 v2

 

 

 

 

Vanaf september 2017 vinden de HVOR bijeenkomsten/presentaties/lezingen plaats in de Hal van de Gedachteniskerk te Rhenen, Herenstraat 82. Onze locatie van weleer, de Hof van Rhenen, heeft een nieuwe eigenaar en een nieuwe bestemming gekregen.

Zoals gebruikelijk, beginnen deze avonden om 20.00 uur – tenzij de agenda een ander tijdstip aangeeft.

 

U ziet hier de ingang, de catering, de zaal en de technische ‘hoek’ op 7 september 2017.

 

 

 

 

 

Convocatie 19 december 2017

 


Van de bestuurstafel, vanaf 26 september 2017

 • Het voornemen is om jaarlijks op de 1e zaterdag in oktober, met ingang van 2018, een excursie te organiseren voor alle leden. Initiatief nemer is Kobus van Ingen.
 • De gesprekken over het nieuwe onderkomen, de nieuwe huisvesting van de HVOR, zijn nog niet afgerond.

 • Inmiddels kunnen we, als we hier een bijeenkomst hebben, de HVOR vlag laten wapperen aan de ingang van de oprit naar de Gedachteniskerk, dankzij hun medewerking!

 

 • Op dinsdag 14 november 2017 werd de vernieuwde ‘Jopie Slimzaal’ aan de Kuilweg weer ter beschikking gesteld voor de leden van de Dinsdagochtend Sociëteit. Dit ging uiteraard gepaard met een toespraak door onze voorzitter, een leuke quiz door Berto Smit die daarna een prachtige bedrijfsfilm liet zien. De zaal waar de Soos gebruik van mag maken, is groter en ruimer geworden en er hangt een warme en rustige sfeer. De Soos voelt zich er meteen weer thuis!